2023 MTV ödemesi ne kadar oldu? Motorlu Taşıtlar Vergisi kararı Resmi Gazete yayınlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan “Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği” Resmi Gazete’de yayınlandı. Değişiklikle ilgili şu tabirler yer aldı:

“Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Bildirinin emeli, 1/1/2023 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi meblağlarının tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Bildirim, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu hususuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Vergileme ölçü ve hadleri

MADDE 3- (1) 197 sayılı Kanunun 10 uncu unsurunun;

a) İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere evvelki yılda uygulanan taşıt kıymetleri ve vergi ölçüleri o yıl için Vergi Usul Kanunu kararları uyarınca tespit ve ilan olunan yine değerleme oranında artırılır.” kararına,

b) Dördüncü fıkrasında, “Taşıt kıymetlerinin hesabında yüz Türk lirasına, ödenmesi gereken vergi ölçülerinde ise bir Türk lirasına kadar olan kesirler dikkate alınmaz.” kararına yer verilmiştir.

(2) 2022 yılı için tekrar değerleme oranı % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş ve 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Bildirimi (Sıra No:542) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. Ayrıyeten 20/12/2022 tarihli ve 6582 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla kelam konusu tekrar değerleme oranı, 197 sayılı Kanunun 5 inci unsurunda yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı unsurunda yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve süreksiz 8 inci hususunda yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için, 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisi meblağlarının tespitinde uygulanmak üzere % 61,5 (altmış bir virgül beş) olarak belirlenmiştir.

(3) Buna nazaran, 1/1/2023 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ait 197 sayılı Kanunun 5 inci hususundaki (I) sayılı tarife, 6 ncı unsurunda yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve süreksiz 8 inci unsurundaki (I/A) sayılı tarife tekrar belirlenmiştir.

2023 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFELERİ

MADDE 4- (1)

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen araba, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve gibisi taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye nazaran vergilendirilir.

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı araba, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye nazaran vergilendirilir.

C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ilişkin olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye nazaran vergilendirilir.

D. (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) evvel kayıt ve tescil edilen araba, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve gibisi taşıtlar, 197 sayılı Kanunun süreksiz 8 inci unsurunda düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye nazaran vergilendirilir.Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Bildirim 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Bildirim kararlarını Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir